Splošni pogoji poslovanja

Standardna določila in pogoji pri servisu elektromotorjev, servomotorjev, vretenskih motorjev in ostalih komponent


1. Pogodba in omejitve

Ta določila in pogoji so del pogodbe, ki jo z vsakim projektom skleneta Matris in stranka za namene servisiranja elektromotorjev, servomotorjev in vretenskih motorjev stranke, dostavljenih podjetju Matris v servis ali popravilo.

Matris d.o.o. ne zavezujejo nobena dodatna ali druga določila v tiskani ali kateri koli drugi obliki, bodisi na naročilnici za stranko ali v kateri koli drugi komunikaciji med stranko in podjetjem Matris, razen v primeru, ko Matris izrecno pisno pristane na to.

Pogodba je sklenjena izključno med podjetjem Matris in stranko in izključno v korist pogodbenih strank. Katera koli tretja oseba ali druge osebe, ki niso pogodbenice, ne morejo uveljavljati in zahtevati njeno izpolnitev ali karkoli drugega iz pogodbe. Navedeno določilo izrecno izključuje pravice tretjega v primeru, ko je tretji zastopan preko posrednika, ki sklepa pogodbo s podjetjem Matris.

Predhodni poslovni stiki, poslovna praksa in ustni dogovori, ki niso zapisani in podpisani s strani podjetja Matris v tistem delu, ki bi pomenil spremembo pogodbe, za podjetje Matris niso zavezujoči.

Pogodba se smatra za sklenjeno ko: (a) je stranka podjetju Matris izstavila uradno naročilnico, ali (b) je stranka podjetju Matris plačala celoten znesek, naveden v plačilnih pogojih na ponudbi ali avansnem računu, ali (c) je stranka pisno potrdila popravilo preko elektronskega predala, ki je naveden na spletnih straneh stranke, ga redno uporablja v komunikaciji s podjetjem Matris ali je nedvomno izkazano, da gre za službeno elektronsko pošto stranke ali pri njem zaposlenega delavca, ali (d) je stranka popravilo/servis potrdila s podpisanim in ožigosanim pisnim potrdilom.


2. Prekinitev

Stranka lahko prekine sklenjeno pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom in pod pogojem, da na prvi poziv podjetja Matris poravna vse zapadle obveznosti in stroške, ki jih je podjetje Matris imelo ali so nastali zaradi izvrševanja pogodbe. Pri enkratnih pogodbah lahko stranka odstopi od pogodbe samo, če to sporoči v roku 5 dni od sklenitve pogodbe. Tudi v tem primeru je stranka dolžna poravnati vse stroške, ki jih je imel Matris v zvezi z izvršitvijo pogodbe. V primeru prekinitve pogodbe stranko bremenijo vsi administrativni stroški in stroški vračanja predmeta pogodbe k stranki. Če je zaradi izvrševanja pogodbe in pred prejemom odpovedi Matris dobavil rezervne dele, namenjene za izvršitev odpovedane pogodbe, jih je stranka dolžna odkupiti po nabavni ceni in povrniti tudi vse ostale stroške.

Odpoved pogodbe mora biti pisna (po elektronski pošti ali po običajni pošti) in podjetju Matris sporočena tako, da je zagotovljen prejem odpovedi in dokazilo o podani odpovedi.

Matris lahko prekine pogodbo s pisnim obvestilom stranki pod pogojem, da Matris nato lastnino stranke takoj izroči ustrezni dostavni službi za vračilo stranki brez stroškov za stranko.


3. Cena in plačilo

Stranka krije vse stroške pošiljanja, razen v tistem delu, ki ga Matris izrecno prevzema v skladu s sklenjeno pogodbo in temi pogoji.

Transportni stroški so del ponudbe, ki jih stranka potrdi s plačilom. Plačilni pogoji so odvisni od individualnega dogovora s stranko oziroma so navedeni na ponudbi/predračunu. Matris računa dodatnih 30 % cene osnovnega servisa za izredne primere servisiranja: (a) ki niso v rednem servisnem planu podjetja Matris, ali (b) se izvajajo v popoldanskem času izven uradnih ur, (c) se izvajajo v času vikenda in praznikov, ali (d) gre za urgentno servisno storitev. Matris lahko vnaprej zahteva polno ali delno predplačilo ali plačilno garancijo tretje osebe v primeru prvega sklenjenega posla z novo stranko, ali pred izvedbo storitev ali dobave ali kadar je po presoji podjetja Matris preudarno, da to stori.

Če stranka podjetju Matris ne plača v zakonsko določenem roku in, če je za izterjavo neplačanega računa stranke najet odvetnik, mora stranka poravnati vse stroške odvetnika in izvedenca, nastale podjetju Matris.


4. Dobava

Matris ne more jamčiti dobavnih rokov, vendar jih določi na podlagi ocene v dobri veri in ob predpostavki, da so vsi prejeti podatki, ki jih posreduje stranka popolni, in da ne bo prišlo do zamude, ki bi nastala zaradi okoliščin ali h kateri bi prispevale okoliščine zunaj razumno pričakovanega nadzora podjetja Matris.

Matris ne odgovarja za zamudo z izpolnitvijo ali za neizpolnitev pogodbe, do katere je delno ali v celoti prišlo zaradi neposrednega ali posrednega vpliva višje sile, nezmožnosti pridobiti rezervne ali sestavne dele, stavke, vojne, vstaje, državnih ali lokalnih izrednih razmer, državnih dekretov, prekinitve v transportu, dejanj ali opustitev stranke oziroma podobnih okoliščin zunaj razumno pričakovanega nadzora podjetja Matris.

Matris jamči stranki cene rezervnih delov po rednih maloprodajnih cenikih dobaviteljev, veljavnih v času izvajanja sklenjenega posla.


5. Tveganje izgube/neprevzete lastnine stranke

Stranka prevzema nase vsa tveganja izgube lastnine stranke v času, ko je lastnina stranke v rokah ali pod nadzorom dostavne službe. Stranka podjetju Matris zagotavlja, da bo lastnina stranke vedno zavarovana za škodo, ki jo lahko povzroči.

Če lastnina stranke, dostavljena podjetju Matris, ni popravljena zato, ker stranka ne uspe odobriti popravila in lastnina stranke ostane v servisnih prostorih podjetja Matris šestdeset (60) dni ali več po tem, ko je Matris zahteval odobritev popravila, velja, da stranka izrecno in nepreklicno prenaša lastninsko pravico na dostavljeni lastnini v korist podjetja Matris kot plačilo za hrambo stvari. Šteje se, da je stranka v času od zahteve Matris-a po odobritvi popravila do odobritve popravila oziroma do prenosa lastninske pravice na Matris v dolžniški zamudi in odgovarja za vse poškodbe, nastale na stvari in tudi za škodo, ki bi nastala Matris-u zaradi neodobritve popravila.


6. Omejeno jamstvo

Namesto vseh drugih jamstev, izrecnih ali impliciranih, vključno z vsemi jamstvi o primernosti za prodajo in/ali primernosti za določen namen, vendar ne omejeno nanje, Matris izdaja to omejeno jamstvo za elektromotorje, servomotorje in vretenske motorje, ki jih popravi Matris na podlagi pogodbe, samo stranki na katero je izstavljen račun (in ne nobenemu poznejšemu lastniku popravljenega kosa opreme ali drugim osebam ali subjektom): Matris jamči, da bo vsaka popravljena komponenta (elektromotor, servomotor, vretenski motor, reduktor, črpalka in ostalo), ko zapusti servisne prostore podjetja Matris, skladen z originalnimi specifikacijami proizvajalca in jamči, da bo vsaka popravljena komponenta, v obdobju garancijskega jamstva od datuma popravila, brez napak nastalih zaradi servisa. Matris jamči za strokovno in ustrezno izvedbo servisa ali popravila, izrecno pa je izključena njegova odgovornost za kakovost izdelave materialov in rezervnih delov uporabljenih za izvedbo popravila/servisa.

6a. 24-mesečno jamstvo

Možno je samo opcijsko, ob sorazmernem doplačilu. Garancija je podana samo na dejansko izvedene servisne storitve, ki so izvedene v sklopu Matris servis centra. Vse kupljene elektronske komponente, rezervni deli oziroma nadomestni deli, niso predmet garancije.

Stranka mora morebitni garancijski zahtevek uveljaviti po postopku, ki je določen v teh pogojih in ob upoštevanju v nadaljevanju naštetih predpostavk, sicer izgubi to pravico.

V primeru, da stranka poda pravočasen in utemeljen zahtevek za odpravo napake, Matris izključno sam odloči in bodisi popravi komponento, ki je (a) neskladna ali (b) je slabo delujoča ali (c) je nedelujoča, ali pa  stranki povrne stroške popravila.

MATRIS V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA TEŽAVE ALI NEDELOVANJE ELEKTROMOTORJA, SERVOMOTORJA ALI VRETENSKEGA MOTORJA ALI KATEREGA KOLI DRUGEGA STROJA, OPREME, APLIKACIJE ALI PROCESA, KATEREGA DEL ALI SESTAVNI DEL JE ELEKTROMOTOR, SERVOMOTOR, VRETENSKI MOTOR ALI KAKA DRUGA KOMPONENTA, IN V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (POSREDNO ALI NEPOSREDNO), KI NASTANE ZARADI UPORABE ELEKTROMOTORJA, SERVOMOTORJA ALI VRETENSKEGA MOTORJA ALI KAKA DRUGA KOMPONENTA, ALI ODPOVEDI POPRAVLJENEGA ELEKTROMOTORJA, SERVOMOTORJA ALI VRETENSKEGA MOTORJA ALI KAKA DRUGA KOMPONENTA, V SKLADU S TEM OMEJENIM JAMSTVOM. NE GLEDE NA VSE OPISANO JE ODGOVORNOST MATRIS OMEJENA DO VIŠINE STRANKI IZDANE IN S STRANI STRANKE PLAČANE FAKTURE ZA OPRAVLJENE STORITVE.  V KOLIKOR STRANKA NI PORAVNALA SVOJIH OBVEZNOSTI ALI JIH JE PORAVNALA LE DELNO, IMA MATRIS PRAVICO ODKLONITI ODLOČANJE O ZAHTEVKU, DOKLER PLAČILO IZDANE FAKTURE NI PLAČANO V CELOTI.

Matris ne odgovarja stranki ali kateri koli drugi osebi za posredno ali neposredno škodo, če stranka ali katerakoli druga oseba: (a) spremeni, posega v ali poskuša popraviti elektro motor, servomotor, vretenski motor ali kako drugo komponento, potem, ko jo je Matris popravil, ali (b) uporabi elektromotor, servomotor, vretenski motor ali kako drugo komponento, na drug način, kot ga priporoča proizvajalec, ali (c) uporabi elektromotor, servomotor, vretenski motor ali kako drugo komponento, v kateremkoli stroju, opremi, aplikaciji ali procesu, za katerega proizvajalec elektromotorja, servomotorja, vretenskega motorja ali kake druge komponente ni odobril, ali (d) če je okvara v zahtevku popravljenega elektromotorja, servomotorja, vretenskega motorja ali kake druge komponente, posledica nepravilne uporabe, nevzdrževanja, zlorabe, nesreče ali okvare drugega stroja ali opreme ali njenega sestavnega dela, ali (e) če je stranka v Matris na popravilo dostavila že razstavljen ali nepopoln elektromotor, servomotor ali vretenski motor.

Če za elektromotor, servomotor, vretenski motor ali kako drugo komponento stranke velja kakršna koli garancija proizvajalca na datum, ko stranka poda garancijski zahtevek, stranka soglaša, da ta zahtevek poda v okviru garancije proizvajalca, in soglaša, da ima garancija proizvajalca prednost pred omejenim jamstvom podjetja Matris, ki v tem primeru ne velja; vendar pa Matris lahko izvede storitve popravila za elektromotor, servomotor ali vretenski motor stranke po lastni presoji, toda samo, če to proizvajalec pisno odobri.

GARANCIJSKI POSTOPEK

Če stranka uveljavlja zahtevek, da kos opreme, ki ga je popravil Matris, ni bil skladen z originalnimi specifikacijami proizvajalca, ko ga je stranka prejela, ali če uveljavlja zahtevek, da je prišlo do okvare v garancijskem roku, mora stranka o tem takoj pisno obvestiti Matris, v vsakem primeru pa ne po preteku obdobja omejenega jamstva. Stranka je odgovorna za vse morebitne stroške pošiljanja, manipulativne stroške in vse podobne stroške zaradi vračila popravljenega motorja podjetju Matris. Ob prejemu motorja bodo serviserji podjetja Matris pregledali kos opreme, da ugotovijo, ali je neskladnost ali okvara (odvisno od konkretnega primera), navedena v zahtevku, povezana s popravilom podjetja Matris.

Če Matris ugotovi, da neskladnost ali okvara ni povezana s predhodno storitvijo podjetja Matris ali da je vzrok za zahtevek stranke eden ali več pogojev, opisanih v odstavku 3(a) ‒ (d) zgoraj, Matris o tem takoj obvesti stranko in od stranke zahteva odobritev za izvedbo dodatnih storitev popravila po veljavnem ceniku podjetja Matris za te storitve. Matris ne bo opravil nobenih dodatnih storitev popravila brez predhodne pisne odobritve stranke.

Če v roku desetih (10) dni od zahteve podjetja Matris za odobritev popravila, stranka zahteva vračilo nepopravljenega motorja, Matris vrne motor na stroške stranke in zaračuna diagnostični pregled v sorazmerni vrednosti glede na tip in velikost motorja. Če stranka ne odobri dodatnih popravil niti ne zahteva vračila motorja v roku desetih (10) dni, mora stranka plačati podjetju Matris skladiščenje motorja za vsak dan po ceni, ki jo določi Matris (Matris posreduje veljavne cene na zahtevo stranke). Če motor ostane v skladišču podjetja Matris šestdeset (60) dni ali več po tem, ko je Matris zahteval odobritev popravila, velja, da se je stranka odrekla motorju in Matris lahko razpolaga z njim po lastni presoji, ne da bi pri tem nastale kakršne koli obveznosti do stranke.

Če Matris ugotovi, da je neskladnost ali okvara zajeta v določilih in pogojih omejenega jamstva in če se Matris odloči popraviti motor na podlagi omejenega jamstva, Matris storitev popravila stranki ne zaračuna in motor stranki vrne prek dostavne službe na stroške podjetja Matris.

ZGORAJ OPISANO OMEJENO JAMSTVO JE EKSKLUZIVNO IN JE NAMESTO VSEH DRUGIH JAMSTEV, IZRECNIH ALI IMPLICIRANIH, VKLJUČNO Z VSEMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

7. Navedbe stranke, omejitev odgovornosti podjetja Matris, odškodnina

Stranka podjetju Matris zagotavlja, da je stranka lastnik ali da je upravičena do posedovanja svoje lastnine in razpolaganja z njo. Če gre pri katerem koli delu lastnine stranke za komponento, pri kateri so originalne specifikacije, konfiguracija ali standardi delovanja proizvajalca spremenjeni ali so bili spremenjeni, Matris v tem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne odgovarja stranki ali kateri koli tretji osebi za rezultate ali posledice, neposredne ali posredne, vseh morebitnih storitev, ki jih Matris izvede na takem kosu lastnine stranke.

7a. Predelave komponent

Pridržujemo si pravico, da tehnične podrobnosti oz. izvedbe (tako glede programske kot strojne opreme), ki ne vplivajo na funkcionalnost predmeta ponudbe, izvedemo po lastni strokovni presoji.

Stranka odvezuje odgovornosti Matris, njegove direktorje, pooblaščene osebe, posrednike, zastopnike in uslužbence za vsakršne zahtevke, jamstva, odškodnine, tožbe, sodbe, globe, kazni, ocenitve škode, škode, stroške in izdatke, vključno s stroški odvetnika za obrambo proti zgoraj navedenemu ali pri uveljavljanju pravic za povrnitev škode, ki nastanejo iz ali temeljijo na poškodbi ali smrti katere koli osebe ali poškodovanju lastnine, vključno z lastnino stranke, vendar ne omejeno nanjo, ki na kakršen koli način izhajajo iz ali so posledica (a) kakršnega koli dejanja ali opustitve stranke, (b) kakršnega koli napačnega prikazovanja stranke ali (c) izvedbe storitev za stranko s strani podjetja Matris na kateri koli komponenti, pri kateri so originalne specifikacije, konfiguracija ali standardi delovanja proizvajalca spremenjeni ali so bili spremenjeni. Določila v tem razdelku veljajo tudi po prekinitvi ali izvršitvi te pogodbe.


8. Veljavno pravo

Za kraj sestavljanja in izvajanja pogodbe velja Kranj. Za pogodbo veljajo zakoni Republike Slovenije. Vse tožbe zaradi domnevne kršitve te pogodbe ali kršitve katerega koli dogovora ali jamstva podjetja Matris morajo biti vložene na Okrožno sodišče  v Kranju. V primeru spora se uporablja slovensko pravo.


9. Razno

Če pristojno sodišče katero koli določilo ali določbo v pogodbi ali teh pogojih razglasi za nično, se šteje, da zaradi ničnosti kakšnega pogodbenega določila ni nična tudi sama pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če to določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj ne odločilen nagib, zaradi katerega je bila pogodba sklenjena. Pogodba in vse morebitne priloge skupaj predstavljajo celotno pogodbo med stranko in podjetjem Matris.


Matris d.o.o., februar 2024