Splošni pogoji

Standardna določila in pogoji pri servisu elektromotorjev, servomotorjev in vretenskih motorjev.

 

1) POGODBA IN OMEJITVE. Ta določila in pogoji so del pogodbe, ki jo z vsakim projektom skleneta Matris d.o.o. in stranka, za namene servisiranja elektromotorjev, servomotorjev in vretenskih motorjev stranke, dostavljenih podjetju Matris d.o.o. v servis ali popravilo.

Matris d.o.o. ne zavezujejo nobena dodatna ali druga določila v tiskani ali kateri koli drugi obliki, bodisi na naročilnici za stranko ali v kateri koli drugi komunikaciji med stranko in podjetjem Matris d.o.o., razen v primeru, ko Matris d.o.o. izrecno pisno pristane na to.

Pogodba je sklenjena izključno med podjetjem Matris d.o.o. in stranko in izključno v korist pogodbenih strank. Katerakoli tretja oseba ali druge osebe, ki niso pogodbenice ne morejo uveljavljati in zahtevati njeno izpolnitev ali karkoli drugega iz pogodbe. Navedeno določilo izrecno izključuje pravice tretjega v primeru, ko je tretji zastopan preko posrednika, ki sklepa pogodbo z Matris d.o.o..

Predhodni poslovni stiki, poslovna praksa in ustni dogovori, ki niso zapisani in podpisani s strani podjetja Matris d.o.o., v tistem delu, ki bi pomenil spremembo pogodbe, za podjetje Matris d.o.o. niso zavezujoči.

Pogodba se smatra za sklenjeno ko: (a) je stranka podjetju Matris d.o.o. izstavila uradno naročilnico, ali (b) je stranka podjetju Matris d.o.o. plačala celoten znesek naveden v plačilnih pogojih na ponudbi ali avansnem računu, (c) je stranka pisno potrdila popravilo preko elektronskega predala, ki je naveden na spletnih straneh stranke, ga redno uporablja v komunikaciji z Matris d.o.o. ali je nedvomno izkazano, da gre za službeno elektronsko pošto stranke ali pri njem zaposlenega delavca ali (d) je stranka popravilo/servis potrdila s podpisanim in ožigosanim pisnim potrdilom.

 

(2) PREKINITEV. Stranka lahko prekine sklenjeno pogodbo s tri mesečnim odpovednim rokom in pod pogojem, da na prvi poziv podjetja Matris d.o.o. poravna vse zapadle obveznosti in stroške, ki jih je Matris d.o.o imelo ali so nastali zaradi izvrševanja pogodbe. Pri enkratnih pogodbah lahko stranka odstopi od pogodbe samo če to sporoči v roku 5 dni od sklenitve pogodbe. Tudi v tem primeru je stranka dolžna poravnati vse stroške, ki jih je imel Matris d.o.o. v zvezi z izvršitvijo pogodbe. V primeru prekinitve pogodbe stranko bremenijo vsi administrativni stroški in stroški vračanja predmeta pogodbe k stranki. Če je zaradi izvrševanja pogodbe in pred prejemom odpovedi  Matris d.o.o. dobavil rezervne dele namenjene za izvršitev odpovedane pogodbe jih je stranka dolžna odkupiti po nabavni ceni in povrniti tudi vse ostale stroške.

Odpoved pogodbe mora biti pisna in podjetju Matris d.o.o. sporočena tako, da je zagotovljen prejem odpovedi in dokazilo o podani odpovedi.

Matris d.o.o. lahko prekine  pogodbo s pisnim obvestilom stranki, pod pogojem, da Matris d.o.o. nato lastnino stranke takoj izroči ustrezni dostavni službi za vračilo stranki brez stroškov za stranko.

 

(3) CENA IN PLAČILO. Stranka krije vse stroške pošiljanja, razen v tistem delu, ki ga Matris d.o.o. izrecno prevzema v skladu s sklenjeno pogodbo in temi pogoji. Cena, ki jo plača stranka podjetju Matris d.o.o., je enaka ceni, ki jo podjetje Matris d.o.o. plača ustrezni dostavni službi. Plačilni pogoji določajo plačilo bruto zneska v 8 dneh od datuma izdaje računa, razen če obstaja drugačen pisni dogovor med stranko podjetjem Matris d.o.o.. Matris d.o.o. računa dodatnih 30% cene osnovnega servisa, za izredno željo stranke ali za izredne projekte: (a) ki niso v splošnem servisnem planu podjetja Matris d.o.o., ali (b) se izvajajo v popoldanskem času izven uradnih ur, ali (c) se izvajajo v času vikenda in praznikov. Matris d.o.o. lahko vnaprej zahteva polno ali delno predplačilo ali plačilno garancijo tretje osebe v primeru prvega projekta z novo stranko, ali pred izvedbo storitev ali dobave ali kadar je po presoji podjetja Matris d.o.o. preudarno, da to stori.

Če stranka podjetju Matris d.o.o. ne plača v zakonsko določenem roku in če je za izterjavo neplačanega računa stranke najet odvetnik, mora stranka poravnati vse stroške odvetnika in izvedenca, nastale podjetju Matris d.o.o..

 

(4) DOBAVA. Matris d.o.o. ne more jamčiti dobavnih rokov, vendar jih določi na podlagi ocene v dobri veri in ob predpostavki, da so vsi prejeti podatki, ki jih posreduje stranka popolni in da ne bo prišlo do zamude, ki bi nastala zaradi okoliščin ali h kateri bi prispevale okoliščine zunaj razumno pričakovanega nadzora podjetja Matris d.o.o..

Matris d.o.o. ne odgovarja za zamudo z izpolnitvijo ali za neizpolnitev pogodbe do katere je delno ali v celoti prišlo zaradi neposrednega ali posrednega vpliva višje sile, nezmožnosti pridobiti rezervne ali sestavne dele, stavke, vojne, vstaje, državnih ali lokalnih izrednih razmer, državnih dekretov, prekinitve v transportu, dejanj ali opustitev stranke oziroma podobnih okoliščin zunaj razumno pričakovanega nadzora podjetja Matris d.o.o..

 

(5) TVEGANJE IZGUBE/NEPREVZETE LASTNINE STRANKE. Stranka prevzema nase vsa tveganja izgube lastnine stranke v času, ko je lastnina stranke v rokah ali pod nadzorom dostavne službe. Stranka podjetju Matris d.o.o. zagotavlja, da bo lastnina stranke vedno zavarovana za škodo, ki jo lahko povzroči.

Če lastnina stranke, dostavljena podjetju Matris d.o.o., ni popravljena zato, ker stranka ne uspe odobriti popravila in lastnina stranke ostane v servisnih prostorih podjetja Matris d.o.o. šestdeset (60) dni ali več po tem, ko je Matris d.o.o. zahteval odobritev popravila, velja, stranka izrecno in nepreklicno prenaša lastninsko pravico na dostavljeni lastnini v korist Matris d.o.o. kot plačilo za hrambo stvari.  Šteje se, da je stranka v času od zahteve Matris d.o.o. po odobritvi popravila do odobritve popravila oziroma do prenosa lastninske pravice na Matris d.o.o. v dolžniški zamudi in odgovarja za vse poškodbe nastale na stvari in tudi za škodo, ki bi nastala Matris d.o.o. zaradi ne odobritve popravila.

 

(6) OMEJENO JAMSTVO. Namesto vseh drugih jamstev, izrecnih ali impliciranih, vključno z vsemi jamstvi o primernosti za prodajo in/ali primernosti za določen namen, vendar ne omejeno nanje, Matris d.o.o. izdaja to omejeno jamstvo za elektromotorje, servomotorje in vretenske motorje, ki jih popravi Matris d.o.o. na podlagi pogodbe, samo stranki (in ne nobenemu poznejšemu lastniku popravljenega kosa opreme ali drugim osebam ali subjektom): Matris d.o.o. jamči, da bo vsak popravljen elektromotor, servomotor ali vretenski motor, ko zapusti servisne prostore podjetja Matris d.o.o., skladen z originalnimi specifikacijami proizvajalca in jamči, da bo vsak popravljen elektromotor, servomotor ali vretenski motor v obdobju enega leta od datuma popravila brez napak nastalih zaradi servisa. Matris d.o.o. jamči za strokovno in ustrezno izvedbo servisa ali popravila izrecno pa je izključena njegova odgovornost za kakovost izdelave materialov in rezervnih delov uporabljenih za izvedbo popravila/servisa.

Stranka mora morebitni garancijski zahtevek uveljaviti po postopku, ki je določen v teh pogojih in ob upoštevanju v nadaljevanju naštetih predpostavk, sicer izgubi to pravico.

V primeru, da stranka poda pravočasen in utemeljen zahtevek za odpravo napake, Matris d.o.o. izključno sam  odloči in bodisi popravi servomotor, ki je (a) neskladen ali (b) je slabo delujoč ali (c) je nedelujoč, ali pa  stranki povrne stroške popravila s strani podjetja Matris d.o.o..

MATRIS D.O.O. V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA TEŽAVE ALI NEDELOVANJE ELEKTROMOTORJA, SERVOMOTORJA ALI VRETENSKEGA MOTORJA ALI KATEREGA KOLI DRUGEGA STROJA, OPREME, APLIKACIJE ALI PROCESA, KATEREGA DEL ALI SESTAVNI DEL JE ELEKTROMOTOR, SERVOMOTOR ALI VRETENSKI MOTOR, IN V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI NASTANE ZARADI UPORABE ELEKTROMOTORJA, SERVOMOTORJA ALI VRETENSKEGA MOTORJA, ALI ODPOVEDI POPRAVLJENEGA ELEKTROMOTORJA, SERVOMOTORJA ALI VRETENSKEGA MOTORJA, V SKLADU S TEM OMEJENIM JAMSTVOM. NE GLEDE NA VSE OPISANO JE ODGOVORNOST MATRIS D.O.O. OMEJENA DO VIŠINE STRANKI IZDANE IN S STRANI STRANKE PLAČANE FAKTURE ZA OPRAVO STORITVE.  V KOLIKOR STRANKA NI PORAVNALA NJENIH OBVEZNOSTI ALI JIH JE PORAVNALA LE DELNO, IMA MATRIS D.O.O. PRAVICO ODKLONITI ODLOČANJE O ZAHTEVKU, DO PLAČILA IZDANE FAKTURE V CELOTI.

Matris d.o.o. ne odgovarja stranki ali kateri koli drugi osebi, če: (a) stranka ali katerakoli druga oseba spremeni, posega v ali poskuša popraviti elektro motor, servomotor ali vretenski motor, potem, ko ga je Matris d.o.o.  popravil, ali če (b) stranka ali katerakoli druga oseba uporabi elektromotor, servomotor ali vretenski motor, na drug način, kot ga priporoča proizvajalec, ali če (c) stranka ali katerakoli druga oseba uporabi elektromotor, servomotor ali vretenski motor, v kateremkoli stroju, opremi, aplikaciji ali procesu, za katerega proizvajalec elektromotorja, servomotorja ali vretenskega motorja ni odobril, ali (d) če je okvara v zahtevku popravljenega elektromotorja, servomotorja ali vretenskega motorja, posledica nepravilne uporabe, ne vzdrževanja, zlorabe, nesreče ali okvare drugega stroja ali opreme ali njenega sestavnega dela, ali (e) če je stranka v Matris d.o.o. na popravilo dostavila že razstavljen ali nepopoln elektromotor, servomotor ali vretenski motor, ali (f) če Matris d.o.o. nastopa kot posrednik storitve in stranka stopi v kontakt direktno z izvajalcem in se komunikacija ne izvaja preko podjetja Matris d.o.o.. 

Če za elektromotor, servomotor ali vretenski motor stranke velja kakršna koli garancija proizvajalca na datum, ko stranka poda garancijski zahtevek, stranka soglaša, da ta zahtevek poda v okviru garancije proizvajalca, in soglaša, da ima garancija proizvajalca prednost pred omejenim jamstvom podjetja Matris d.o.o., ki v tem primeru ne velja; vendar pa Matris d.o.o. lahko izvede storitve popravila za elektromotor, servomotor ali vretenski motor stranke po lastni presoji, toda samo, če to proizvajalec pisno odobri.

 

GARANCIJSKI POSTOPEK:

Če stranka uveljavlja zahtevek, da kos opreme, ki ga je popravil Matris d.o.o., ni bil skladen z originalnimi specifikacijami proizvajalca, ko ga je stranka prejela, ali če uveljavlja zahtevek, da je prišlo do okvare v garancijskem roku enega leta, mora stranka o tem takoj pisno obvestiti Matris d.o.o., v vsakem primeru pa ne po preteku obdobja omejenega jamstva. Stranka je odgovorna za vse morebitne stroške pošiljanja, manipulativne stroške in vse podobne stroške zaradi vračila popravljenega motorja podjetju Matris d.o.o.. Ob prejemu motorja bodo serviserji podjetja Matris d.o.o. pregledali kos opreme, da ugotovijo, ali je neskladnost ali okvara (odvisno od konkretnega primera), navedena v zahtevku, povezana s popravilom podjetja Matris d.o.o..

Če Matris d.o.o. ugotovi, da neskladnost ali okvara ni povezana s popravilom podjetja Matris d.o.o. ali da je vzrok za zahtevek stranke eden ali več pogojev, opisanih v odstavku 3(a) ‒ (d) zgoraj, Matris d.o.o. o tem takoj obvesti stranko in od stranke zahteva odobritev za izvedbo dodatnih storitev popravila po veljavnem ceniku podjetja Matris d.o.o. za te storitve. Matris d.o.o. ne bo opravil nobenih dodatnih storitev popravila brez predhodne pisne odobritve stranke.

Če v roku desetih (10) dni od zahteve podjetja Matris d.o.o. za odobritev popravila, stranka zahteva vračilo nepopravljenega motorja, Matris d.o.o. vrne razstavljen motor na stroške stranke. Prav tako se zaračuna diagnostični pregled glede na porabljeno število ur, vendar ne manj kot 60€ + DDV. Če stranka ne odobri dodatnih popravil niti ne zahteva vračila motorja v roku desetih (10) dni, mora stranka plačati podjetju Matris d.o.o. skladiščenje motorja za vsak dan po ceni, ki jo določi Matris d.o.o. (Matris d.o.o. posreduje veljavne cene na zahtevo stranke). Če motor ostane v skladišču podjetja Matris d.o.o. šestdeset (60) dni ali več po tem, ko je Matris d.o.o. zahteval odobritev popravila, velja, da se je stranka odrekla motorju in Matris d.o.o. lahko razpolaga z njim po lastni presoji, ne da bi pri tem nastale kakršne koli obveznosti do stranke.

Če Matris d.o.o. ugotovi, da je neskladnost ali okvara zajeta v določilih in pogojih omejenega jamstva in če se Matris d.o.o. odloči popraviti motor na podlagi omejenega jamstva, Matris d.o.o. storitev popravila stranki ne zaračuna in motor stranki vrne prek dostavne službe Pošte Slovenije (ali podobne dostavne službe) na stroške podjetja Matris d.o.o..

ZGORAJ OPISANO OMEJENO JAMSTVO JE EKSKLUZIVNO IN JE NAMESTO VSEH DRUGIH JAMSTEV, IZRECNIH ALI IMPLICIRANIH, VKLJUČNO Z VSEMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

 

(7) NAVEDBE STRANKE; OMEJITEV ODGOVORNOSTI PODJETJA MATRIS; ODŠKODNINA. Stranka podjetju Matris d.o.o. zagotavlja, da je stranka lastnik ali da je upravičena do posedovanja lastnine stranke in razpolaganja z njo. Če gre pri katerem koli delu lastnine stranke za kos opreme, pri katerem so originalne specifikacije, konfiguracija ali standardi delovanja proizvajalca spremenjeni ali so bili spremenjeni, Matris d.o.o. v tem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne odgovarja stranki ali kateri koli tretji osebi za rezultate ali posledice, neposredne ali posredne, vseh morebitnih storitev, ki jih Matris d.o.o. izvede na takem kosu lastnine stranke.

Stranka odvezuje odgovornosti Matris d.o.o., njegove direktorje, pooblaščene osebe, posrednike, zastopnike in uslužbence za vsakršne zahtevke, jamstva, odškodnine, tožbe, sodbe, globe, kazni, ocenitve škode, škode, stroške in izdatke, vključno s stroški odvetnika za obrambo proti zgoraj navedenemu ali pri uveljavljanju pravic za povrnitev škode, ki nastanejo iz, ali temeljijo na poškodbi, ali smrti katere koli osebe ali poškodovanju lastnine, vključno z lastnino stranke, vendar ne omejeno nanjo, ki na kakršen koli način izhajajo iz, ali so posledica (a) kakršnega koli dejanja ali opustitve stranke, (b) kakršnega koli napačnega prikazovanja stranke ali (c) izvedbe storitev za stranko s strani podjetja Matris d.o.o. na kateri koli opremi, pri kateri so originalne specifikacije, konfiguracija ali standardi delovanja proizvajalca spremenjeni ali so bili spremenjeni. Določila v tem razdelku veljajo tudi po prekinitvi ali izvršitvi te pogodbe.

 

(8) VELJAVNO PRAVO. Za kraj sestavljanja in izvajanja pogodbe velja Kranj. Za pogodbo veljajo zakoni Republike Slovenije. Vse tožbe zaradi domnevne kršitve te pogodbe ali kršitve katerega koli dogovora ali jamstva podjetja Matris d.o.o. morajo biti vložene na Okrožno sodišče  v Kranju. V primeru spora se uporabljaj slovensko pravo.

 

(9) RAZNO. Če pristojno sodišče katero koli določilo ali določbo v pogodbi ali teh pogojih  razglasi za nično, se šteje, da zaradi ničnosti kakšnega pogodbenega določila ni nična tudi sama pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če to določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj ne odločilen nagib, zaradi katerega je bila pogodba sklenjena. Pogodba in vse morebitne priloge skupaj predstavljajo celotno pogodbo med stranko in podjetjem Matris d.o.o..

 

Standardna določila in pogoji pri predelavi strojev in montaži električnih motorjev

 1. Pridržujemo si pravico, da tehnične podrobnosti (tako glede programske kot strojne opreme), ki ne vplivajo na funkcionalnost predmeta ponudbe, izvedemo po lastni strokovni presoji.
 2. Dodatne zahteve naročnika glede dodatnih funkcionalnosti, ki niso predmet ponudbe, se izvedejo le, če se z naročnikom za to dogovorimo v pisni obliki, kjer določimo morebiten vpliv dodatnih funkcionalnosti na ceno, rok izvedbe, itd.
 3. Časovno izvedbo del smo načrtovali ob upoštevanju obveznosti, ki jih imamo na drugih projektih. Če naročnik zamuja z izpolnjevanjem obveznosti, zaradi katerih ne moremo začeti, nadaljevati ali zaključiti z izvedbo del ali storitev, ki smo se jih zavezali izvesti (npr. naročnik ne pripravi vsega potrebnega za izvedbo montaže), ne jamčimo več izvedbe del oz. storitev v prvotno dogovorjenih rokih. Prav tako si pridržujemo pravico, da po ustreznem opozorilu naročnika prekinemo z izvajanjem del, če ima naročnik zapadle in neplačane obveznosti do nas.
 4. V primerih iz prejšnje točke se bomo ob upoštevanju naših obveznosti na drugih projektih ter interesov naročnika poskušali z naročnikom v pisni obliki po prenehanju zamude oz. prekinitve dogovoriti za nov rok izvedbe del oz. storitev. V odsotnosti dogovora si bomo prizadevali dela izvesti takoj, ko bo to za nas mogoče upoštevaje naše obveznosti na drugih projektih, pri čemer bomo naročnika o predvidenem nadaljevanju oz. zaključku del sproti obveščali na primeren način.
 5. Če naročnik ne zagotovi tehničnih pogojev za montažo/preizkušanje/prevzem skladno s terminskim planom, zaradi česar montaže/preizkušanja/prevzema ne moremo izvesti, se s stališča plačilnih pogojev/rokov šteje, da smo omenjena dela, planirana v danem časovnem intervalu, izvedli.
 6. Naročnik je dolžan zagotoviti kader z ustreznim predznanjem. Če ni določeno drugače, je v ponudbeno ceno vključeno šolanje enega upravljavca predmeta dobave v skupnem trajanju enega delovnega dneva. Šolanje se praviloma v prostorih naročnika.
 7. Naročnik je dolžan predmet dobave uporabljati skladno z navodili ter njegovim namenom. Če naročnik predmet dobave uporablja v nasprotju z navodili ali njegovim namenom, ne more uveljavljati zahtevkov iz naslova dane garancije. Pridržujemo si pravico do zaračunavanja vseh intervencij, ki so posledica neupoštevanja danih navodil.
 8. Če ni dogovorjeno drugače, nam je dolžan naročnik po montaži predmeta dobave zagotoviti stalno internetno povezavo do procesne enote predmeta dobave.
 9. Pridržujemo si lastninsko pravico na predmetu dobave do popolnega plačila. Če predmet dobave zaradi montaže postane sestavina druge stvari, s samo montažo ter za čas do popolnega plačila predmeta dobave pridobimo na tej drugi stvari solastninsko pravico v deležu glede na vrednost predmeta dobave in te druge stvari.
 10. V primeru zamude s plačilom zaračunavamo zakonske zamudne obresti.
 11. Če ni določeno drugače, se glede grajanja stvarnih napak uporabljajo določbe veljavne zakonodaje. Ne jamčimo za škodo, ki ne nastane neposredno na predmetu dobave, še posebej pa ne za škodo zaradi izgube dobička ali drugo škodo naročnika ali tretjih oseb.
 12. Če se v garancijskem roku na predmetu dobave pojavijo napake, nam je le-te dolžan naročnik sporočiti nemudoma in v pisni obliki. V primeru upravičene reklamacije bomo napake na svoje stroške v primernem roku odpravili ali naročniku okvarjene dele nadomestili z delujočimi. Naša odgovornost na podlagi dane garancije je izrecno omejena na odpravo napak ali nadomestitev okvarjenih delov z delujočimi in izključuje našo odgovornost za kakršno koli drugo škodo. Če ugotovimo, da ni šlo za upravičeno reklamacijo, naročniku zaračunamo stroške intervencije.
 13. Garancija ne velja za potrošne dele. Naša odgovornosti iz garancijskih in jamčevalnih zahtevkov je izključena, če je predmet dobave poškodovan ali okvarjen zaradi naključja, neupoštevanja navodil, nezgode, nezadostnega vzdrževanja, nestrokovne uporabe, malomarnosti, zlorabe, nepravilne priprave ali mesta uporabe ali drugih zunanjih vzrokov, uporabe predmeta dobave zunaj predvidenega namena ali predvidenih pogojev delovanja, vgradnje delov ali programske opreme, ki jih nismo dobavili mi ali če se na predmetu dobave izvedejo spremembe ali popravila, ki jih nismo izvedli mi ali z naše strani pooblaščena oseba.
 14. Vse informacije v zvezi s predmetom dobave (kar vključuje celotno ponudbeno dokumentacijo, koncept rešitve, know-howa) ne glede na njihovo obliko (ustan, pisna, elektronska, itd.), ki vam jih posredujemo ali se z njimi na kakršen koli način seznanite, je dolžan naročnik varovati kot poslovno skrivnost. Brez naše izrecne predhodne pisne odobritve naročnik tovrstnih informacij ne sme kakorkoli razkrivati tretjim osebam.
 15. V kolikor je v predmetu dobave vsebovana tudi programska oprema, naročnik pridobi le določene pravice, na podlagi katere bo upravičen do ne izključne uporabe izvajalne kode programja. Naročnik v nobenem primeru ni upravičen do prejema izvorne kode programja. Celotne licenčne pogoje posredujemo naročniku na njegovo zahtevo kadarkoli pred dobavo programske opreme.
 16. Neizpolnitev naših obveznosti iz razlogov višje sile ne pomeni kršitve pogodbe. Višja sila je podana v primeru obstoja okoliščin, ki jih določa OZ; višjo silo predstavljajo tudi ukrepi državnih organov, stavka delavcev naročnika in druge okoliščine, ki predstavljajo po določbah OZ višjo silo.
 17. Pogodbena razmerja med nami in naročnikom se presojajo po pravu Republike Slovenije ob izključitvi Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Kranju. Ne glede na navedeno si pridržujemo pravico, da zoper naročnika uveljavljamo zahtevke pred sodiščem splošne pristojnosti po sedežu naročnika.

Kontaktirajte nas

Lokacija

Jelenčeva ulica 1,
4000 Kranj,
Slovenija

Delavni čas

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Pišite nam